وکیل عدلیه / تعزیرات / تخلفات و‌ مجازات های در امور اصناف (فرد صنفی)

تخلفات و‌ مجازات های در امور اصناف (فرد صنفی)


سید حمیدرضا موسوی
1400/06/06
0 دیدگاه

در این مقاله با مبحث تخلفات و مجازات ها در امور اصناف (فرد صنفی) با ما همراه باشید.

گفتار اول – تخلفات و مجازات ها در امور اصناف

تخلفات و مجازات های صنفی به موجب قانون نظام صنفی کشور مصوب  ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ عبارتند از:

بند اول – گرانفروشی

عرضه یا فروش کالا به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذیربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

جریمه گرانفروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به شرح زیر است:

الف- جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ گرانفروشی. در صورتی ک جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل پنجاه هزار ریال خواهد بود.

ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.

بند دوم – کم فروشی

عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از میزان یا معیار مقرر شده.

جریمه کم فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به شرح زیر است:

الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ کم فروشی در صورتی که جریمه نقدی کمتر از صد هزار ریال باشد، جریمه نقدی معادل صدهزار ریال خواهد بود.

ب- چنانچه کل مبلغ جریمه های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو میلیون ریال برسد، پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج- در صورتی که کل مبلغ جریمه های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش از بیست میلیون ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.

بند سوم- تقلب

عبارت است عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمات ابزاری یا درخواستی نباشد.

الف – مرتبه اول: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل چهار برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ صدهزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل صدهزار ریال خواهد بود.

ب- مرتبه دوم: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده. در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار ریال خواهد بود.

ج- مرتبه سوم: جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان دوازده برابر مابه التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده یا خدمت ارائه شده. و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به مدت شش ماه. در صورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون ریال خواهد بود.

در صورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب شده، فروشنده علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار خواهد بود.

در صورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

بند چهارم- احتكار

احتكار

عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگانی یاسایر مراجع قانونی ذیربط.

جریمه احتكار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول: الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل پنجاه درصد قیمت روز کالاهای احتكار شده.

ب- مرتبه دوم: الزام محتكر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالاهای احتكار شده و نصب پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج- الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتكار شده و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه با تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

بند پنجم – عرضه خارج از شبکه

عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذیربط.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال، به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

بند ششم – عرضه و فروش کالای قاچاق

عرضه و فروش کالای قاچاق

حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر جریمه می گردد:

الف- مرتبه اول: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب – مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

ج- جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه.

د- چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق، مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.

بند هفتم- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع

عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی با در اختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذیربط مشمول قیمت گذاری می گردند. (ماده ۶۳)

تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

الف – مرتبه اول: جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمات

ج- مرتبه سوم: جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و نصب پارچه یا تابلو بر

سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.

بند هشتم – فروش اجباری

عبارت است از فروش اجباری یک یا چند کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر.

است به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری کالا به شرح زیر است:

الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی

ب- برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارده به خریدار و جریمه نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری. (ماده ۶۴)

بند نهم- عدم درج قیمت

عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه با درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رؤیت نباشد.

جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.

بند دهم- عدم صدور صورتحساب

عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده ۱۵ این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال است.

اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده با اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت جریمه نقدی معادل دریافتی با قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.