وکیل عدلیه / دعاوی اداری و استخدامی / شورای انتظامی نظام مهندسی

شورای انتظامی نظام مهندسی


فرناز محمدیان
1400/04/26
0 دیدگاه

شورای انتظامی نظام مهندسی یکی از ارکان سازمان نظام مهندسی و مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده از شورای انتظامی استان‌ها است.

آرای شورای انتظامی استان اعم از این که مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر است.‏

 

ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی

شورای انتظامی نظام مهندسی دارای 5 عضو می‌باشد و اعضای آن برای مدت 3 سال به شرح زیر منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آ‌ن‌ها بلامانع است:

الف ـ یک عضو حقوقدان به معرفی ریاست قوه قضاییه.

ب ـ دو عضو به معرفی وزیر مسکن و شهرسازی.

ج ـ دو عضو به معرفی شورای مرکزی.

جلسات شورای انتظامی نظام مهندسی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت یافته و آرای صادر شده یا (3) رأی موافق معتبر خواهد بود.

شورای انتظامی نظام مهندسی در اولین جلسه از بین خود یک رئیس، یک نائب رئیس و یک دبیر برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید و انتخاب مجدد آ‌ن‌ها بلامانع است.

ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی

وظایف شورای انتظامی نظام مهندسی

مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آن‌ها در هیأت مدیره یا شورای انتظامی استان باشد، شورای انتظامی نظام مهندسی خواهد بود و اجرای مفاد رأی صرف نظر از نوع و موضوع آن با دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی می‌باشد.

نحوه طرح شکایت در شورای انتظامی نظام مهندسی

تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه شورای انتظامی استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات، رأی صادرشده و پروانه عضویت مشتکی‌ عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای انتظامی نظام ‌مهندسی ارسال می‌دارد.

درصورتی‌که تجدیدنظرخواه درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای انتظامی نظام ‌مهندسی تسلیم یا ارسال کند، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‎کند.

در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای انتظامی نظام مهندسی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم از قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع است و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های تخصصی و غیره را دارد.

مرجع تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی نسبت به صدور رأی مبنی بر تأیید یا تعدیل یا تغییر رأی تجدیدنظر خواسته شده اقدام می‌نماید. آرای صادر شده از مرجع تجدیدنظر باید مستند، مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رأی قطعی است و در مواردی که رأی مبنی بر محرومیت است باید تاریخ شروع محرومیت با رعایت فرجه لازم جهت ابلاغ رأی در متن رأی درج شود.

در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای انتظامی نظام مهندسی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

هرگاه عضو شورای انتظامی ایراد خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم شرکت کند، این رأی حتی بدون درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تا زمان تائید به ‌وسیله شورای انتظامی نظام ‌مهندسی قابل ‌اجرا نخواهد بود.

دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی پس از ثبت آرای قطعی شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آرای مذکور را ظرف یک هفته حضوری یا به وسیله پست سفارشی به طرفین شکایت ابلاغ و نسخه‌ای از آن‌ها را جهت اجرا به نظام مهندسی استان ارسال می‌کند. نظام مهندسی استان ضمن اینکه یک نسخه از رأی مذکور را در پرونده عضویت ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال می‌کند مفاد رأی را به مورد اجرا می‌گذارد.

در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایر بر محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسی استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به سازمان مسکن و شهرسازی استان ارسال نماید و تصویر پروانه اشتغال ضبط شده را به دبیرخانه شورای انتظامی نظام مهندسی ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پایان مدت محرومیت در سازمان مسکن و شهرسازی استان نگهداری می‌شود.

شورای انتظامی استان‌ها

طرح بحث

شورای انتظامی استان‌ها مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلفات حرفه‌ای انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال می‌باشد.

ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها

هریک از نظام مهندسی استان‌ها دارای یک شورای انتظامی استان خواهد بود. تعداد اعضای شورای انتظامی استان در استان‌هایی که تعداد اعضای نظام مهندسی استان تا (1000) نفر باشد از 3 عضو و بیش از (1000) نفر از 5 عضو تشکیل می‌شود؛ یک عضو شورای انتظامی استان توسط رییس دادگستری استان و بقیه از بین اعضای خوشنام نظام مهندسی استان توسط هیأت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب و به شورای مرکزی جهت صدور حکم عضویت در شورای انتظامی استان معرفی می‌شوند.‏

جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضر در جلسه معتبر است.‏

سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

وظایف

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صاحب کار زیان‌دیده از تخلف دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی شهرداری‌ها و موسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که درمورد هر یک از اعضای نظام مهندسی استان یا دارنده پروانه اشتغال شکایتی در مورد تخلفات انضباطی انتظامی و یا حرفه‌ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را به طور کتبی و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد ومدارک مربوط به دبیرخانه نظام مهندسی استان ارسال یا تحویل نماید.

دبیرخانه نظام مهندسی استان که دبیرخانه شورای انتظامی استان نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصل شده را دردفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیلات پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی‌عنه با رعایت نوبت، تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رییس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد.‏

شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصل شده رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند و یا رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی‌عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتا پس از شنیدن اظهارات و دفاعیات آن‌ها اتخاذ تصمیم کند.

نحوه طرح شکایت در شورای انتظامی استان

 • ورود به سامانه شورای انتظامی به آدرس tceo.ir
 • ثبت نام و دریافت شناسه و رمز عبور از طریق پیام
 • ورود به کارتابل از طریق شماره پیگیری و رمز عبور ارسال شده در پیامک
 • کلیک روی گزینه ثبت دادخوتسن جدید
 • تکمیل اطلاعات خواهان (شاکی)
 • ثبت اطلاعات خوانده (متشاکی)
 • تکمیل اطلاعات مربوط به موضوع دادخواست (شکایت)
 • بارگذاری ضمائم و مدارک مورد نیاز

نحوه طرح شکایت در شورای انتظامی استان

تخلفات انضباطی و حرفه‌ای در شورای انتظامی نظام مهندسی

تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد و موارد آن به شرح ذیل است:

الف) عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه 1 تا درجه 5

ب) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه 1 تا درجه 4

پ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه 1 تا درجه 5

ت) خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی درمورد تخلفات هریک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی،‌ از درجه 1 تا درجه 5

ج) تأیید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر، از درجه 3 تا درجه 5

چ) امتناع از اظها نظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذیصلاح قانونی نظرخواهی شده است، از درجه 1 تا درجه 3

ح) تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه 1 تا درجه 3

خ) عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه 1 تا درجه 5

د) جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی، از درجه 3 تا درجه 5

ذ) اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون، خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه 1 تا درجه 5

ر) دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه 2 تا درجه 5

ز) سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر، از درجه 2 تا درجه 5

ژ) عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان از درجه 1 تا درجه 3

س) عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا عدم اجرای رأی به وسیله نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه، به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی استان از درجه 2 تا درجه 5

ش) ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسؤولیت بررسی تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بر عهده دارند از درجه 1 تا درجه 5

ص) تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط از درجه 2 تا درجه 5

ض) استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت از درجه 2 تا درجه 5

ع) انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود، از درجه 1 تا درجه 4

درجات مجازات‌های انتظامی در شورای انتظامی نظام مهندسی

درجه 1- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 2- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندس استان.

درجه 3- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک ‌سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 4- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک‌ سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 5- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه 6- محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.

در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند.
در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه (۴) یا (۵) باشد به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و یا مجازات از نوع درجه (۶) محکوم خواهند شد.

 

روند طرح شکایت الکترونیکی در شورای انتظامی استان تهران چیست؟

ورود به سامانه شورای انتظامی به آدرس shoraentezami.tceo.ir

ثبت نام و دریافت شناسنامه و رمز عبور از طریق پیامک (پیامک‌های تبلیغاتی مسدود نباشد)

ورود به کارتابل و دادخواست

بارگذاری ضمایم و مدارک موردنیاز (حجم فایل‌های ارسالی زیر ۵ مگابایت)

موارد ضروری جهت طرح شکایت از مهندسان ذیل پروانه:

پروانه ساختمانی تمام صفحات، کارت شناسایی، سند ملکیت، ارائه وکالت نامه در صورت معرفی وکیل، قرارداد، سایر موارد ذکرشده در قسمت اسناد و مدارک در صورت لزوم ارائه شود.

موارد ضروری جهت شکایت از ناظر ملک مجاور:

مشخصات ناظر ملک مجاور، سند ملک، کارت شناسایی

انتخاب ثبت نهایی و ارسال به استان مربوطه از انتهای صفحه دادخواست.

توجه:

در صورت انتخاب ثبت موقت، دادخواست برای شورای استان تهران قابل رویت نخواهد بود.

در این مرحله باید در انتظار دعوت بمانید تا از طریق پیامک تاریخ جلسه اطلاع رسانی گردد.

در صورت دریافت پیامک اصلاح، پرونده ظرف مدت ۵ روز نسبت به تکمیل آن اقدام نمایید.

زمان دعوت از تاریخ ثبت دادخواست بدون نقص مدارک، متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

نحوه انصراف از شکایت در شورای انتظامی نظام مهندسی بعد از صدور رای بدوی و ارسال به شورای عالی

این مسئله تنها زمانی امکان‌پذیر است که پرونده به شورای عالی تجدید نظر ارسال شده باشد و با حضور مالک  و رضایت‌نامه محضری در شورای انتظامی کل کشور صورت ‌پذیرد.

تجدید نظر

در صورت درخواست تجدید نظر، خواهان یا خوانده می‌توانند با ورود به سامانه درخواست تجدید نظر خود را با تکمیل مراحل ذکر شده اعلام نماییدکه پس از انقضای مهلت 30 روزه بصورت خودکار جهت تجدید نظر به شورای عالی ارسال می گردد.

چنانچه مراتب مورد شکایت راجع‌‌به موارد زیر باشد مستلزم پیگیری شورا بعد از انصراف از شکایت نخواهد بود:

 • مراودات مالی
 • حق‌الزحمه
 • نرخ‌ها
 • تنظیم و تسلیم به موقع گزارش‌ها
 • مربوط به عدم رعایت استحکام بنای ساختمان یا عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و شهرسازی نباشد
 • مسایل غیرمرتبط با حقوق عمومی

چنانچه مراتب مورد شکایت راجع‌به موارد زیر باشد مستلزم پیگیری شورا بعد از انصراف از شکایت خواهد بود:

 • عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی و حقوق عمومی نکات

نکات

 • عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.‏ مشتکی‌عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی نماید.‏
 • طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی مانع از رسیدگی در شورای انتظامی استان و اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه‌ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.‏
 • هیأت مدیره می‌تواند درصورت اطلاع از وقوع تخلف بدون دریافت شکایت راساٌ نیز به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند.
 • رسیدگی به تخلفات اشخاصی که براساس قوانین قبلی دارای پروانه اشتغال هستند ولی هنوز عضویت نظام مهندسی استان را دارا نمی‌باشند نیز در صلاحیت شورای انتظامی استان است .
 • تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هریک از مجازات مقرر در آیین‌نامه به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدتر خواهد بود.‏
 • در صورتی‌که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود اما فقط مجازات شدیدتر اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌ها همگی از یک درجه باشد، مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود.‏

طرح و رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی

مستندات

مواد ۸۳ تا ۱۰۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.