هیأت حل اختلاف مالیاتی


فرناز محمدیان
1400/06/15
0 دیدگاه

اگر در اجرای مقررات مالیاتی و اعمال حاکمیت دولت اختلافاتی بین مؤدّی و دولت پدید آید، به این اختلافات در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد. لازم به ذکر است تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به‌ عهده‌ سازمان امور مالیاتی کشور است.

 

تعریف هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی

هیأت حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی است که در مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد.

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد، می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله‌ وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

برگ تشخیص مالیات

مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدّی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد، به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ایراد شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشیخص درج و امضا نماید و هرگاه اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد، باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع کند.

ترکیب اعضا

هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

 • یک نفر نماینده‌ سازمان امور مالیاتی کشور
 • یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

 • یک نفر نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون

نحوه رسیدگی

با وصول اعتراض کتبی و بلافاصله پس از تعیین وقت جلسه رسیدگی باید اوقات رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده به اداره‌ امور مالیاتی و مؤدی ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد، مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط.

در موقع طرح پرونده در هیأت، نماینده‌ اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص و نظریات خود دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد. پرونده مالیاتی متشکله در حوزه مالیاتی و قسمت وصول و ابلاغ خدمات مالیاتی تواماً باید به وسیله قسمت اخیرالذکر در اول وقت روز طرح پرونده به هیأت حل اختلاف که برای رسیدگی به پرونده مزبور تعیین گردیده، تحویل داده شود. هیأت مکلف است در همان روز ارجاع پرونده در صورت اهمیت آن حداکثر ظرف یک هفته آن را طبق مقررات رسیدگی و رأی صادر نماید، مگر آن که پرونده آماده برای صدور رأی نباشد که در این صورت با رعایت ترتیب مقرر نسبت به رفع نقص یا رسیدگی‌های لازم اقدام خواهد کرد.

در صورتی که پرونده ناقص یا محتاج به رسیدگی و تحقیق باشد که صدور قرار رفع نقص یا رسیدگی و تحقیق مجدد را ایجاب نماید، هیأت مسائل مورد نظر را به طور صریح و روشن در متن صورت جلسه قرار تعیین خواهد نمود.
هیأت باید حداکثر مدت لازم برای اجرای قرار را در متن صورت جلسه مزبور قید نماید. مدت مذکور از تاریخ صدور قرار نباید از سی روز تجاوز کند، مگر این که موضوع آن رسیدگی به دفاتر مؤسسات تولیدی یا به هر ترتیب، طبع کار مقتضی صرف وقت بیشتری باشد که در این صورت حداکثر 3 ماه مهلت تعیین خواهد شد، قرار هیأت باید ظرف مهلت و بر طبق موارد مقرر در آن اجرا و نتیجه به هیأت گزارش شود و به هر حال هیأت، روز جلسه رسیدگی بعد را با توجه به مهلت مقرر ضمن صورت جلسه قرار تعیین و به مؤدی و مأمور تشخیص یا کارشناس یا حسابرس مربوط در صورت حضور فی‌المجلس ابلاغ خواهد کرد و در صورت عدم حضور مؤدی در جلسه، دعوت مجدد از وی ضروری می‌باشد.

هیأت حل اختلاف مالیاتی مکلف است مأخذ مورد محاسبات را در متن رأی قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشد، با درخواست مؤدی یا مأمور تشخیص مربوط به موضوع رسیدگی و رأی را اصلاح کند.

هیأت‌ها باید حتی‌الامکان با سؤال و جواب بیشتر از مؤدّی و مأمور تشخیص مربوط، تصمیم قطعی اتخاذ و از صدور قرار بی‌مورد پرهیز کنند.

اعضای هیأت‌ها نباید به درج امضا در برگ رأی اکتفا کنند، بلکه باید نام و نام خانوادگی و سمت خود را دقیقاً قید نمایند. در مورد آرای هیأت‌ها باید دقت شود که اولاً ضمن رعایت اصول کلی مربوط به ابلاغ، تاریخ ابلاغ رأی به حروف در برگ تسلیمی به مؤدی قید گردد تا این موضوع در مواقع شکایت به شورای عالی مالیاتی جهت مکاتبات مکرر و اتلاف وقت برای پی بردن به تاریخ دقیق ابلاغ نشود، ثانیاً موقع تنظیم اوراق مالیات قطعی مشخصات رأی و تاریخ ابلاغ در محل مخصوص برگ مالیات قطعی درج گردد، ثانیاً ممیزین کل در موارد شکایت از رأی به شورای عالی مالیاتی، تاریخ ابلاغ رأی به مؤدّی را در شکوائیه منعکس کنند.

 

مستندات

 • ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

 

نکات

 • رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.
 • آرای صادره از هیأت‌های در حل اختلاف بدوی، ظرف مدت 15 روز از تاریخ ثبت آنها در دفتر حوزه مالیاتی به مؤدّی ابلاغ و در صورت اعلام قبولی از طرف مؤدّی، برگ قطعی مالیات حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و ابلاغ می‌گردد.

 

 

تعریف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر 

آراء هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم‌الاجراست مگر این که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی به مؤدی، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر ارائه خواهد شد.

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر

 

ترکیب اعضا

هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر متشکل از اعضای زیر است:

 • یک نفر نماینده‌ سازمان امور مالیاتی کشور
 • یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته

در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.

 • یک نفر نماینده اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

جلسه با حضور سه نفر جلسه رسمیت دارد. بدیهی است اعضای هیأت تجدیدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبایستی قبلاً اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.

 

نحوه رسیدگی

مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیاتی مورد قبول خود را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند و نمایندگان عضو هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید قبلاً نسبت به موضوع مطروحه اظهارنظر داشته یا رأی داده باشند.

در صورتی که رأی صادره هیأت بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد در مرحله تجدیدنظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. همچنین آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به استثناء مواردی که رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور مالیاتی مربوط قطعیت می‌یابد، برابر مقررات ماده 251 قانون مالیات‌های مستقیم قابل شکایت و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی خواهد بود و نیز در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت‌های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر رد شود و همچنین شکایت از آراء هیأت‌های تجدیدنظر از طرف شعب شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابزاری مؤدی در اظهارنامه تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می‌گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

رسیدگی به اختلافات مالیاتی در هیأت‌های حل اختلاف به صورت ماهوی و دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد؛ رأی هیأت حل اختلاف که در موعد قانونی از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد و نیز رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور قطعی و پس از ابلاغ که لازم‌الاجرا است.

 

مستندات

 • قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن
 • ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم
 • ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم

نکات

 • رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است.
 • جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت اکثریت قطعی و لازم‌الاجرا است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
 • رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رأی قید شود.

 

شورای عالی مالیاتی

تعریف

شورای عالی مالیاتی مرجع رسیدگی به شکایت نسبت به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی است. به طوری که مؤدی یا اداره کل مالیاتی مربوط می‌تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مؤدی جز در مواردی که رأی هیأت بدوی با عدم اعتراض مؤدی یا مأمور تشخیص قطعیت می‌یابد، به استثنای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه و یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مذکور شکایت کنند و نقض رأی و تجدید رسیدگی را بخواهند.

شورای عالی مالیاتی

یادآوری می‌گردد که در مورد مالیات‌های قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصاد و دارایی می‌تواد پرونده امور را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اتفاق آرا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ترکیب اعضا

شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آن ها و صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی باشند، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به حکم وزیر امور اقتصادی و داریی منصوب می‌شوند.
دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند، مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری، انتصاب مجدد اعضا پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشند، از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌‌شود. شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود. رئیس و اعضای شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شوند.

وظایف و اختیارات

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح ذیل است:

 • تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند و پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کنند.
 • بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.
 • اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب اقتضا برای مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.
 • رسیدگی به آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدّی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

 

نحوه رسیدگی

هر گاه از طرف مؤدی یا اداره امور مالیاتی، شکایتی در موعد مقرر از رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد، رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.

در مواردی که رأی مورد شکایت از طرف شعبه ی نقض می‌گردد، پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیأت بیشتر نباشد، به هیأت حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد، ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع ختلاف مالیاتی با رعایت نظر شعبه ی شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رأی مقتضی را صادر می‌کند رأیی که بدین ترتیب صادر می‌شود، قطعی و لازم‌الاجراست.

حکم مذکور در مواردی که آرای صادره از هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

الف) هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

در مواردی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، موضوعاتی را به منظور مشورت و اظهارنظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید و همچنین هر گاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه، رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد، حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای مزبور، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب و در غیاب رئیس شعبه، یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد که با بررسی موضوع مورد اختلاف، نسبت به آن صدور رأی می‌نماید.

در این صورت رأی هیأت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ب) هیأت عالی انتظامی مالیاتی

تعقیب و رسیدگی به تخلفات اداری کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در امور مالیاتی بر عهده دادستانی انتظامی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی است.

هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که از بین کارمندان عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع و دارای 16 سال سابقه خدمت هستند که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند، به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می¬شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند، مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری،انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضای اصلی هیأت از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و منصوب می‌شوند.

وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف) رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و هیأت سه نفره و سایر مأمورانی که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مسؤول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت، وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند، به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی، تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیأت عالی انتظامی مالیاتی سابق.
ب) نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه ی خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون مأموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه ی آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج) رسیدگی به اعتراض مأمورانی که صلاحیت آنها مورد تأیید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است. نظر هیأت در این گونه موارد برای مسؤولین ذی‌ربط معتبر خواهد بود.

دادستانی انتظامی مالیاتی

دادسرای انتظامی مالیاتی از دادستان و عده لازم دادیار تشکیل می‌شود. دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده، مشروط به آن که شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشد، به پیشهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.

دادیاران دادستانی انتظامی مالیاتی باید از بین سر ممیزین مالیاتی و یا کارشناسان مالیاتی و یا سایر مأموران تشخیص بصیر و مطلع دارای حداقل شش سال سابقه خدمت در امور مالیاتی و همچنین کارمندان دیگر به شرط داشتن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته حقوق قضایی انتخاب و منصوب گردند.

دادستانی انتظامی مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به دادیاران تفویض نماید.

وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف) رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات مأموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیأت حل اختلاف مالیاتی و اعضای هیأت سه نفره و سایر مأموران که طبق قانون مالیات‌های مستقیم در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف مأموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب) تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

ج) اعلام نظر نسبت به ترفیع مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و درایی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی.

د) اقامه دعوی علیه مؤدّیان و مأموران مالیاتی.

جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق در دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود:

 • شکایت ذی‌نفع راجع به عدم رعایت مقررات قانون مالیات‌های مستقیم
 • گزارش رسیده از مراجع رسمی
 • مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا هیأت عالی انتظامی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع شود
 • مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی

دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد، پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیأت عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود، هیأت در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد، رأساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

مرجع رسیدگی به تخلف افراد درباره حدود وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب است از دو نفر اعضای هیأت عالی انتظامی غیر از رییس هیأت و یک نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا،مرجع مذکور طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رأی به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید.رأی مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستان انتظامی مالیاتی قابل تجدیدنظر است.
مرجع تجدیدنظر مرکب است از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی،رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضای هیأت عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیأت مذکور که در رأی بدوی دخالت نداشته باشد. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراست.

اعتراضات واصله در مورد بند «ج» از وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی و همچنین ادعا نامه‌های دادستانی انتظامی مالیاتی به دبیرخانه هیأت عالی مذکور تسلیم و پس از ثبت آن برای هر یک از آنها به ترتیب شماره کلاسه‌ای تشکیل می‌شود.

پرونده‌های تشکیل شده با رعایت تقدم شماره برای اطلاع و صدور دستور رسیدگی به رئیس هیأت عالی انتظامی مالیاتی تسلیم و او به ترتیب ذیل عمل می‌کند:

1) پرونده اعتراضات رسیده مذکور را جهت رسیدگی و اعلام نظر در هیأت عالی متشکل از سه عضو اصلی و در غیاب آنها اعضا علی‌البدل مطرح می‌نماید. نظر هیأت عالی برای مسؤولین ذی ربط معتبر خواهد بود، نظر اعلامی مبنی بر رد اعتراض مأمورین مانع معرفی بعدی مأمور مربوط در مراحل بعدی و اظهار نظر مجدد دادستانی انتظامی مالیاتی درباره وی نخواهد بود.

2) ملاحظه ادعا نامه های رسیده و ارجاع آنها به دبیرخانه ی هیأت جهت ارسال به سازمانی که متهم در آن مشغول خدمت است یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ابلاغ به متهم.

متهم می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ادعانامه دفاعیات خود را کتباً به هیأت اعلام نماید و عدم تسلیم دفاعیه در مهلت مزبور مانع از رسیدگی نخواهد بود.در صورتی که متهم از رئیس هیأت عالی برای دفاع کتباً مهلت بیشتری بخواهد، رئیس هیأت عالی در صورت اقتضا می‌تواند حداکثر یک ماه به او مهلت بدهد.
پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت معین برای دفاع متهم، پرونده نزد رئیس هیأت عالی ارسال خواهد شد تا وی اعضای هیأت بدوی را برای رسیدگی و دادرسی تعیین کند.

هیأت در صورت اقتضا یا درخواست متهم می‌‌تواند وی را احضار و توضیحات او را استماع و در پرونده منعکس نماید و همچنین اختیار دارد در صورت لزوم از دادستان انتظامی مالیاتی یا نماینده او حضوراً یا از طریق مکاتبه با دادستان مذکور به وسیله دبیرخانه هیأت، توضیحات لازم را اخذ و پس از تکمیل پرونده و آماده بودن برای اتخاذ تصمیم نهایی، ختم دادرسی را اعلام و به صدور رأی مبادرت نماید.

هیأت، تاریخ جلسه رسیدگی را تعیین و در روز مقرر مطابق مقررات و آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت کامل مقررات مالیات‌‌های مستقیم و سایر قوانین موضوعه به پرونده رسیدگی کرده و در صورتی که به تشخیص هیأت، پرونده به علت نقص آماده برای اتخاذ تصمیم نباشد، قرار رفع نقص صادر خواهد شد.این قرار به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی اجرا و پس از رفع نقض پرونده از طریق دبیرخانه به هیأت اعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در صورت تقاضای تجدیدنظر از رأی هیأت بدوی و وصول و ثبت آن در موعد مقرر در دفتر دبیرخانه هیأت، هیأت تجدیدنظر با رعایت مراتب فوق در خصوص تشکیل جلسه و استماع دفاعیات متهم نسبت به رسیدگی و صدور رأی مقتضی اقدام خواهد نمود. رأی مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌‌الاجراست. آرای صادره از هیأت عالی انتظامی مالیاتی در شش نسخه تهیه و یک نسخه آن در دبیرخانه هیأت و یک نسخه در پرونده متهم ضبط و هر یک از دو نسخه دیگر به ترتیب برای اطلاع دادستانی انتظامی مالیاتی به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی و سازمان محل خدمت متهم یا اداره کل کارگزینی وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ابلاغ به نام برده ارسال می‌‌گردد.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.