وکیل عدلیه / دعاوی کار و تامین اجتماعی / اعتراض به آرای کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت

اعتراض به آرای کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت


سید حمیدرضا موسوی
1401/03/11
0 دیدگاه

در این مقاله سعی داریم تا اطلاعات شما همراهان گرامی را درخصوص موضوع اعتراض به آرای کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور  افزایش دهیم.

اعتراض به آرای کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

قانون «اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱» مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ مشاغل سخت و زیان آور را تعریف و در بند (۵) جزء ب تشخیص آن را موکول به تصویب آیین نامه نموده است.

آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء ب قانون فوق الذکر در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ به تصویب هیأت وزیران رسید. در ماده (۸) آیین نامه، کمیته های فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور احصاء گردیده و در ماده (۷) نحوه فعالیت کمیته های مذکور به تصویب دستورالعمل اجرایی موکول شده است.

دستورالعمل اجرایی «نحوه فعالیت کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نظارت بر آنها» موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۱۵۳۶۵ت ۳۶۰۵ ه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۵ اعضا، نحوه فعالیت و فرآیند صدور رأی در کمیته های فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را مشخص نموده است.

ترکیب کمیته های بدوی و تجدید نظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

براساس ماده (۸) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب  ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ ، کمیسیون های بدوی با حضور افراد زیر تشکیل می گردد:

۱- معاون روابط کار سازمان کار و امور اجتماعی استان و یا نماینده وی به عنوان رئیس جلسه

۲- معاون امور بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان و یا نماینده وی

۳- کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی ذیربط

۴- نماینده کارگران حسب معرفی تشکل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان

۵- نماینده کارفرمایان حسب معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان

براساس ماده (۸) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶ ، کمیسیون های تجدیدنظر با حضور افراد زیر تشکیل می گردد:

١- رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته

۲- مدیر کل تأمین اجتماعی استان

۳- معاونت بهداشتی دانشگاه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ذی ربط

۴- نماینده کارگران حسب معرفی تشكل حائز اکثریت استان بنا به تشخیص سازمان کار و امور اجتماعی استان

۵- نماینده کارفرمایان با معرفی کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان

* جلسات کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور چهار نفر از اعضای اصلی و یا على البدل رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت أراء حاضرین معتبر و لازم الاجرا می باشد.

 

صلاحیت کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

براساس ماده (۹) آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۶، وظایف کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – وظایف کمیته های بدوی استانی به شرح زیر می باشد:

١- بررسی، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور با مواد این آیین نامه که توسط بیمه شده، کارفرما، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تشکلها به عنوان مشاغل سخت و زیان آور معرفی شده و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی ربط از سوی رئیس کمیته بدوی

۲- رسیدگی به مواردی که با اتخاذ تدابیر لازم حالت سخت و زیان آوری شغل یا مشاغل از بین رفته و در زمره مشاغل عادی درآمده اند و اعلام آن به مراجع ذی ربط به منظور حذف امتیازاتی که به کار سخت و زیان آور تعلق گرفته است.

٣- اجرای سیاستها و مصوبات شورای عالی حفاظت فنی

ب – وظایف کمیته های تجدیدنظر استانی

رسیدگی، اظهار نظر و تصمیم گیری در خصوص اعتراض به آراء کمیته های بدوی استانی موضوع ماده (۸) این آیین نامه که توسط بیمه شده یا کارفرما درخواست گردیده است و اعلام نتیجه به متقاضی و سازمان های ذی ربط از سوی رئیس کمیته تجدیدنظر.

 

شروط اعتراض به نظریه کمیته فنی مشاغل سخت و زیان آور

۱.اشتغال کارگر در مشاغل سخت و زیان آور

۲. شمول قانون کار بر کارگر اعم از بخش دولتی و غیردولتی

*مستند: تبصره ۲ قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱» مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۱۴

٣. احراز شرایط سخت و زیان آور بودن شغل کارگر

  • ماده (۹) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزه ب، معرف وظایف کمیته های بدوی و تجدید نظر استانی است، کمیته های مذکور با تطبیق شغل کارگر با مشاغل نوع الف وب و ارجاع امر به کارشناسان موضوع ماده ۲ و متعاقباً ماده ۸ آیین نامه برای بررسی وضعیت محیطی شغل کارگر اقدام به صدور رأی می نماید.
  • مطابق رای وحدت رویه شماره ۴۸۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ بررسی ماهیت و کیفیت شغل از جهت انطباق با مشاغل سخت و زیان آور بر عهده کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور است.
  • طبق رأی وحدت رویه به شماره ۱۳۶۹ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ و رأی وحدت رویه به شماره ۸۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۵ کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور پس از گذشت زمان از تصمیم اولیه می تواند با بررسی شرایط جدید نسبت به سخت و زیان آور بودن مشاغل شرکت ها و کارخانجات تصمیم دیگری را اتخاذ نماید.

۴. نحوه رسیدگی و صدور رأی در کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

  • به موجب ماده (۸) آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء ب، کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی هر کدام با ۵ عضو اصلی و ۵ عضو علی البدل برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
  • مطابق تبصره ۶ بند الف ماده ۱۸ آیین نامه، هیچ یک از اعضای کمیته های بدوی همزمان نمی توانند عضو کمینه تجدیدنظر باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در جلسه تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند، با حق رأی شرکت نمایند.
  • مطابق تبصره ۱ بند الف ماده ۸ آیین نامه، جلسات کمیته ها در سازمان کار و امور اجتماعی استان تشکیل و با حضور ۴ نفر رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آراء حاضرین است. ضمناً در صورت تساوی آراء طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۱۸ آیین نامه، جلسه بعدی با حضور همه اعضا تشکیل می شود.

۵. مهلت اعتراض به آرای کمیته فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

  • وفق تبصره ۵ بند الف ماده ۸ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء به آرای کمیته های بدوی ظرف ۱۵ روز اداری از تاریخ ابلاغ، توسط کارگر یا کارفرما قابل تجدیدنظرخواهی است.
  • آرای کمیته های تجدیدنظر طبق تبصره ۱ بند ب ماده ۱۸ آیین نامه از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا محسوب می شود.
  • آرای قطعی کمیته های فنی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور پس از ابلاغ با رعایت تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با رعایت مهلت ۳ ماهه و ۶ ماهه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.
  • مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم حضور کارگران و ابلاغ به آنها در کمیته استانی مشاغل سخت و زیان آور نافی حق اعتراض آنها در دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم صادره نخواهد بود.

 

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.