وکیل عدلیه / دعاوی اداری و استخدامی / هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی


فرناز محمدیان
1400/05/02
0 دیدگاه

سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در مرکز دارای‌ هیأت های عالی انتظامی نظام پزشکی و در مراکز استان‌ها دارای‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر و در شهرستان‌ها دارای‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌ خواهد بود.

در ادامه ساختار هر یک از ارگان‌ها بررسی شده است.

دادسرای انتظامی نظام پزشکی

 

دادسرای انتظامی در معیت هیأت‌های بدوی انتظامی تشکیل می‌شود و عهده‌دار تحقیق و کشف تخلفات و تعقیب متخلفین و اقامه شکایت انتظامی در هیأت‌های بدوی انتظامی در حدود قوانین و مقررات پزشکی اعم از تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، مصوبات شورای عالی، دستورالعمل‌ها و نظامات معین می‌باشد.

دادسرای انتظامی نظام پزشکی

ترکیب اعضا

 • دادستان‌ (حداقل‌ هفت‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حرف‌ پزشکی‌)
 • تعداد مورد نیاز دادیار (حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حرفف‌ پزشکی‌ یا در یکی‌ از حرف‌ پزشکی‌ وابسته‌) به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالی‌ با رأی‌ اعضاء هیأت‌ مدیره‌ و حکم‌ ریاست‌ سازمان

مدت‌ مأموریت‌ اعضاء دادسرا تا پایان‌ دوره‌ هیأت‌ مدیره‌ است‌.

وظایف دادسرای انتظامی نظام پزشکی

دادسرای‌ انتظامی‌ درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌:

الف‌) شکایت‌ شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار

ب) اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضائی- اداری‌

ج‌) اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیأت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌

د) شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌

هـ) درمورد تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضاء دادسرا و هیأت‌های‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ است‌

و) ارجاع‌ از طرف‌ هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

نحوه رسیدگی

دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعین‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد.

چنانچه پس از خاتمه تحقیقات دلایل برای تعقیب مشتکی‌عنه کفایت داشته باشد می‌تواند او را با تصریح نوع تخلف در احضاریه دعوت نماید. دادسرا مکلف است نوع تخلف و دلایل شکایت را به وی تفهیم نماید. درصورتی‌که شاکی یا مشتکی‌عنه به دلایلی اعم از نظر کارشناسی یا مطالبه و و ملاحظه اسناد و سوابق پزشکی و دیگر مدارک استناد نمایند و رسیدگی به آن دلایل موثر در احراز واقع باشد، دادسرا آن را انجام می‌دهد. چنانچه رسیدگی به دلایل مزبور مستلزم هزینه‌ای باشد، پرداخت هزینه به عهده استناد کننده است.

درصورتی‌که مشتکی‌عنه برای تدارک دفاع یا تهیه مدارک، استمهال نماید، دادسرا می‌تواند حداکثر دوهفته مهلت به او اعطا کند.

بعد از سه بار اخطار به شاکی جهت حضور و هربار به مدت 15 روز عدم حضور وی به منزله انصراف از شکایت شاکی تلقی می‌شود. عدم حضور مشتکی‌عنه مانع از رسیدگی پرونده انتظامی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

شاکی انتظامی باید هزینه‌های لازم را طبق تعرفه‌ای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین می‌کند، پرداخت نماید، مگر اینکه به تشخیص دادستان یا یا رئیس هیأت مدیره نظام پزشکی محل، فاقد استطاعت باشد.

درنهایت پس از انجام تحقیقات لازم، دلایل ارتکاب کفایت داشته باشد، دادیار نظرخود را به دادستان یا معاون او کتبأ اعلام نموده و در صورت موافقت با تنظیم کیفرخواست، از هیأت بدوی انتظامی تقاضای مجازات متخلف را می‌نماید. دبیرخانه دادسرا پرونده را به انضمام کیفرخواست به دفتر هیأت بدوی ارسال می‌نماید.

درصورتی‌ که‌ دادسرا به‌ علت‌ عدم‌ وقوع‌ تخلف‌ یا فقد دلیل‌ نظر به‌ منع‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد و درصورت‌ موافقت‌ دادستان‌ دستور منع‌ تعقیب‌ صادر و مراتب‌ را با تذکر حق‌ شکایت‌ به‌ شاکی‌ یا مرجع‌ اعلام‌ تخلف‌ اعلام‌ می‌نماید.

این‌ قرار ظرف‌ بیست‌ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ به‌ ذی‌نفع‌ در هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی قابل‌ رسیدگی‌ بوده‌ و درصورت‌ تشخیص‌ فسخ‌ قرار منع‌ تعقیب‌، هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ رأساً به‌ موضوع‌ رسیدگی‌ و حکم‌ مقتضی‌ صادر خواهد کرد.

‌نکات دادسرای انتظامی نظام پزشکی

 • کیفرخواست‌ باید مشتمل‌ بر مشخصات‌ کامل‌ متخلف‌، تاریخ‌ و محل‌ تخلف‌ و چگونگی‌ آن‌ و دلایل‌ مربوط‌ به‌ مواد استنادی‌ باشد.
 • شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام و مشخصات و نشانی کامل شاکی و مشتکی‌عنه و تاریخ و محل وقوع تخلف باشد. به شکایات بدون امضا یا دارای امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 • تحقیقات در دادسرا غیرعلنی است.

مستندات دادسرای انتظامی نظام پزشکی

 • ‌مواد 29 تا 33 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

پس از تحقیق و کشف تخلفات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ شاغلین‌ حرف‌ پزشکی‌ توسط دادسرای انتظامی نظام پزشکی، هیات بدوی انتظامی وارد رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی خواهد شد.

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی در هر شهرستان است که‌ از طرف‌ دادسرای‌ انتظامی‌ طبق‌ آیین‌ دادرسی‌ ارجاع‌ می‌گردد و به تعیین‌ مجازات‌های‌ انتظامی‌ مناسب‌ برای‌ آنها اقدام می‌کند.

هیأت بدوی انتظامی

ترکیب اعضا

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی متشکل‌ از سیزده‌ نفر به‌ شرح‌ ذیل‌ است:

الف‌) یک‌ نفر قاضی‌ به‌ معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه‌

ب‌) مسؤول‌ پزشکی‌ قانونی‌ شهرستان‌ مربوطه‌ یا نماینده‌ وی‌

ج‌) پنج‌ نفر از پزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌

د) یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ شهرستان‌ مربوطه‌

هـ) یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز شهرستان‌ مربوطه‌

و) یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ و یا دکترای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ شهرستان‌ مربوطه‌

ز) یک‌ نفر از کارشناسان‌ پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ یا بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌

ح‌) یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌

ط‌) یک‌ نفر از لیسانسیه‌های‌ گروه‌ مامایی‌ و بالاتر شهرستان‌ مربوطه‌

افراد موضوع‌ بندهای‌ (ز)، (ح‌) و (ط‌) صرفاً در بررسی‌ پرونده‌هایی‌ که‌ به‌ تشخیص‌ رئیس‌ هیأت‌ مدیره‌ شهرستان‌ مربوطه‌ به‌ رشته‌ آن‌ها مربوط‌ باشد عضو هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ خواهند بود.

هیأت بدوی با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و آرای آن با اکثریت اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

وظایف هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی در موارد زیر مکلف به رسیدگی است:

‌الف) وصول شکایت از طرف شاکی خصوصی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی

ب) اعلام تخلف از طریق مراجع قضایی یا مسئولان ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی.

پ) اعلام تخلف از طرف شورای عالی یا هیأت عالی انتظامی و رییس یا هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوط.

نحوه رسیدگی

شکایت و اعلام تخلف از طریق دبیرخانه نظام پزشکی هر شهرستان به هیأت بدوی انتظامی مربوط ارسال می‌شود.

رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی باید رسیدگی مقدمات را به یکی از اعضای هیأت به عنوان عضو محقق ارجاع کند عضو محقق موظف است‌ حداکثر ظرف یک ماه تحقیقات لازم را با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام دهد و گزارش آن را به هیأت ارائه کند، دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان ‌موظف است رونوشت شکواییه یا اعلام تخلف و ضمایم را برای مشتکی‌عنه ارسال کند تا مشتکی‌عنه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ کتبی خود را‌ به ضمیمه دلایل و مدارک مورد استناد به دبیرخانه نظام پزشکی شهرستان تسلیم کند.

‌دبیرخانه پس از وصول پاسخ یا در صورتی که در مهلت مقرر پاسخی نرسید، پرونده را به هیأت بدوی ارسال می‌کند تا در صورت آماده بودن ‌پرونده، هیأت رأی مقتضی را صادر کند چنانچه ارائه توضیحی از طرف‌ها یا استماع شهادت شهود و مطلعان لازم باشد هیأت باید وقت رسیدگی را معین ‌و شخص یا اشخاص فوق را دعوت کند.

هرگاه مشتکی عنه یا شهود در حوزه گیری باشد و به طور کلی نیاز به هر اقدام دیگری در محلی که خارج از حوزه هیأت بدوی انتظامی است‌ باشد، رییس هیأت بدوی انتظامی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که‌باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد.

رییس هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی که مشغول رسیدگی است پرونده را ارسال و دستورات لازم را در این مورد به ‌رییس هیأت بدوی انتظامی محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید می‌دهد. رییس هیأت بدوی انتظامی آن محل بعد از انجام تحقیقات آن را امضا ‌نموده نزد رییس هیأت بدوی انتظامی اول ارسال می‌دارد.

تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده هیأت بدوی انتظامی پزشکان حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان‌پذیر است. هیأت بدوی مکلف است در صورت تسلیم اعتراضیه ظرف یک هفته لایحه اعتراضی و پرونده مربوط را به هیأت عالی انتظامی ارسال‌کند.

نکات هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

 • مراجع قضایی یا مسئولان ذی‌ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ وقوع تخلف یا بروز عوارض می‌توانند به هیأت‌های بدوی اعلام شکایت کنند.‌ آغاز مرور زمان تخلفات انتظامی شاغلان حرفه‌های پزشکی تاریخ وقوع تخلف است و در مورد تخلف مستمر تاریخی است که استمرار قطع شده‌ است.
 • شکایت باید با امضا و تاریخ و شامل نام، مشخصات، نشانی کامل شاکی و مشتکی‌عنه، تاریخ و محل وقوع تخلف باشد و به‌ شکایات بدون امضا یا امضای مستعار ترتیب اثر داده نمی‌شود.
 • رأی هیأت بدوی باید موجه و مدلل و مستند به مقررات قانونی باشد.
 • رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای متخلفان در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی نیست.
 • هرگاه هیأت‌های بدوی انتظامی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلف هستند ‌موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند.

مستندات هیأت بدوی انتظامی نظام پزشکی

 • ماده 35 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مواد 32 تا 45 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/04/1378

 

هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

هیأت تجدید نظر انتظامی نظام پزشکی به‌ منظور رسیدگی‌ مجدد به‌ پرونده‌هایی‌ است که‌ پس‌ از صدور رأی‌ هیأت‌های‌ بدوی‌ انتظامی‌ مورد اعتراض‌ هر یک‌ از طرفین‌ قرار گیرد، تشکیل شده است.

هیأت تجدیدنظر انتظامی

ترکیب اعضا

هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی با ترکیب‌ زیر در محل‌ نظام‌ پزشکی‌ شهرستان‌ مرکز استان‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف) یک‌ نفر از قضات‌ دادگاه‎‌های‌ تجدیدنظر استان‌ با معرفی‌ ریاست‌ قوه‌ قضائیه

ب‌) مدیرکل‌ پزشکی‌ قانونی‌ استان‌ مربوطه‌

ج‌) پنج‌ نفر از پزشکان‌ استان‌ مربوطه‌

د) یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ استان‌ مربوطه

هـ) یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز استان‌ مربوطه

و) یک‌ نفر از متخصصین‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ یا دکترای‌ حرفه‌ای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ استان‌ مربوطه‌

ز) یک‌ نفر لیسانس‌ یا بالاتر پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ استان‌ مربوطه‌

ح‌) یک‌ نفر از لیسانسیه‌های‌ مامایی یا بالاتر استان‌ مربوطه‌

ط‌) یک‌ نفر از پرستاران‌ استان‌ مربوطه‌ به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌

وظایف هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

تجدید خواهی از آرای صادر شده هیأت بدوی انتظامی پزشکان حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان‌پذیر است. تجدیدنظرخواه باید در مدت یاد شده‌ اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادرکننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند.

نحوه رسیدگی

تجدیدنظرخواهی از آرای صادر شده حداکثر ظرف (20) روز از تاریخ ابلاغ رأی امکان‌پذیر است. تجدیدنظرخواه باید در مدت یاد شده‌ اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانه هیأت بدوی انتظامی صادرکننده رأی یا دبیرخانه هیأت عالی انتظامی تسلیم و رسید دریافت کند.

نکات هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

 • آراء هیأت های نجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی استان‌ تا حد مجازات‌های‌ بندهای‌ (الف‌)، (ب‌) و (ج‌) تبصره‌ (۱) ماده‌ (۲۸) قطعی‌ است‌.

مستندات هیأت تجدیدنظر انتظامی نظام پزشکی

 • مواد 36 و 37 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مواد 46 تا 50 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/04/1378

 

 

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ و شکایات‌ اشخاص‌ (حقیقی‌- حقوقی‌) از طرز کار هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌، نظارت‌ عالیه‌ بر کار هیأت‌های‌ بدوی‌ و تجدیدنظر انتظامی‌ و ایجاد هماهنگی‌ بین‌ آن‌ها و تجدیدنظر در احکام‌ صادره‌ از سوی‌ هیأت‌های‌ تجدیدنظر انتظامی‌ تشکیل شده است.

هیأت عالی انتظامی

ترکیب اعضا هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی با ترکیب‌ زیر در سازمان‌ مرکزی‌ نظام‌ پزشکی‌ تشکیل‌ می‌گردد:

الف‌) یک‌ نفر از قضات‌ با تقوی‌ و با تجربه‌ با معرفی‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌

ب‌) رئیس‌ سازمان‌ پزشکی‌ قانونی‌ کشور یا نماینده‌ تام‌الاختیار وی‌

ج‌) پنج‌ نفر از پزشکان‌ متخصص‌، مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

د) یک‌ نفر از دندانپزشکان‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

هـ) یک‌ نفر از دکترهای‌ داروساز مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

و) یک‌ نفر از متخصصین‌ و یا دکترهای‌ علوم‌ آزمایشگاهی‌ تشخیص‌ طبی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

ز) یک‌ نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر پروانه‌دار گروه‌ پزشکی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ باتجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

ح‌) یک‌ نفر پرستار به‌ پیشنهاد سازمان‌ نظام‌ پرستاری‌

ط‌) یک‌ نفر از لیسانسیه‌ها یا بالاتر مامایی‌ مسلمان‌ و خوش‌ سابقه‌ با تجربه‌ کاری‌ حداقل‌ هفت‌ سال‌ در حرفه‌ مربوطه‌

* حداکثر یک‌ نفر از افراد مذکور در بندهای‌ فوق‌ می‌توانند از بین‌ افراد متدین‌ به‌ یکی‌ از ادیان‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با شرایط‌ مذکور باشند.

وظایف هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

وظایف هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی به شرح ذیل است:

الف) تجدید نظرنسبت به آرای موضوع بندهای (د) , (ه) , (و) و (ز) تبصره یک ماده 28 قانون.

منظور از آرای قابل تجدید نظر اعم است از آرای مکومیت یا برائت صاحبان حرفه‌های پزشکی و وابسته در مورد محرومیت از اشتغال

ب) رسیدگی مجدد نسبت به آرای قطعی بدوی یا تجدیدنظر که خلاف قانون صادر شده است، به درخواست رئیس کل سازمان.

منظور از آرای قطعی آرایی است که یا در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشده یا آرایی که از هیات تجدید نظر انتظامی صادر شده باشد.

ج) رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص از طرز کاردادسراها و هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی.

د) نظارت عالیه بردادسراها و هیات های بدوی و تجدید نظر انتظامی

ه)  ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در امور هیات های انتظامی

و) رسیدگی به اعتراض طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی انتظامی موضوع تبصره (5) ماده (35) قانون

نحوه رسیدگی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

رییس هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، پرونده‌های واصله از هیأت‌های بدوی را جهت رسیدگی به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان عضو محقق ارجاع‌می‌نماید. عضو محقق پس از تحقیقات لازم حداکثر ظرف یک ماه پرنده را جهت صدور رأی به هیأت عالی تسلیم می‌نماید و چنانچه تحقیقات کافی‌نباشد و یا نیاز به بررسی بیشتر باشد عضو محقق مهلت یاد شده را تصویب هیأت عالی تمدید خواهد کرد.

هیأت عالی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی را صادر می‌نماید ولی چنانچه هیأت انجام تحقیقات بیشتر و یا اخذ توضیح دیگری را‌ لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت، طرفها را جهت رسیدگی و اخذ توضیحات دعوت و در نهایت رأی صادر‌خواهد نمود.

 

ماده 101- رئیس هیات ، پرونده های ارجاعی را شخصاً بررسی و گزارش آنرا تنظیم نموده یا به نوبت به یکی از اعضا ارجاع می نماید . عضو هیات مکلف است ظرف یک هفته خلاصه ای از جریان پرونده و دلایل طرفین و جهات تجدید نظرخواهی را ضمن اظهار عقیده خود کتبا اعلام نماید تا در جلسه بعدی هیات مطرح شود. هیات با توجه به گزارش عضومحقق وتحقیقات بعمل آمده، مشاوره نموده و به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید:

الف- در صورتی که به نظر هیات اخذ توضیحی از طرفین لازم باشد، با تعیین وقت رسیدگی از طرفین دعوت به عمل می آید. موارد اخذ توضیح در صورتمجلس هیات و در احضاریه های طرفین قید می شود . عدم حضور مانع از رسیدگی نیست.

ب- در مواردی که از طرفین دعوت به عمل می آید، ابتدا از تجدید نظر خواه یا شهود و کارشناس در صورتی که دعوت شده باشند و سپس از تجدید نظرخوانده تحقیق می شود . خلاصه اظهارات طرفین باید در صورت مجلس ثبت شود.

ج- هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی منحصراً درحدود تجدیدنظرخواهی و آنچه که درمرحله تجدیدنظر بررسی شده است حق رسیدگی دارد. چنانچه درجریان بررسی به تخلف جدیدی برخورد نماید، پرونده را جهت رسیدگی به رئیس هیات مدیره نظام پزشکی محل ارسال می نماید.

د- چنانچه رای از هیات بدوی یا تجدید نظر فاقد صلاحیت صادر شده باشد، هیات عالی ضمن نقض آن، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

ه- در صورتیکه رای تجدیدنظرخواسته به صورت قرار باشد و به هر علتّی نقض شود، پرونده جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر ارسال می‌شود. هیات تجدیدنظر مکلف است به ماهیت موضوع رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر نماید.

و- چنانچه رای تجدیدنظرخواسته در حدود قانون و مقررات صادر شده باشد، هیات ضمن تائید رای هیات تجدیدنظر، پرونده را به مرجع مربوط اعاده می دهد.

ز- در صورتیکه به نظر هیات، تحقیقات پرونده کامل نباشد و اخذ توضیح از کارشناس یا شهود برای احراز و کشف واقع لازم باشد، هیات  میتواند راساً و با دعوت از آنان تحقیقات مورد نظر را انجام داده یا کتباً از کارشناس استعلام نماید یا رفع نقایص و تکمیل پرونده را با ذکرموارد نقص از دادسرا یا هیاتهای انتظامی بخواهد.

ح- چنانچه رای تجدید نظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی وفنی، مخدوش یا غیر موجه باشد، هیات رای رانقض و رای مقتضی صادر می نماید.

ماده 106- چنانچه هیات عالی در جریان رسیدگی به پرونده های انتظامی یا در تعقیب شکایت اشخاص یا اعلام مقامات و مراجع اعم از شورای عالی ، رئیس کل ، هیات مدیره ، شورای هماهنگی استان ، دادستان و معاونین او هرگونه اخلال یا سوء جریانی مشاهده نماید، می تواند راساً به موضوع رسیدگی کرده و مراتب را با ذکر چگونگی آن به هریک از ارکان سازمان که مسئولیت موضوع به عهده آن است، اعلام نموده و رفع آن را بخواهد.

ماده 107- در صورتیکه سوء جریان ناشی از مسامحه  در رسیدگی به وظایف محوله یا عدم رعایت بیطرفی یا اعمال غرض یا جهات دیگری باشد که به حسن جریان امور هیات ها اخلال نماید، هیات عالی می تواند عزل متخلف یا تعقیب انتظامی یا انحلال واحد را از رئیس کل سازمان درخواست نماید.

رییس هیأت عالی انتظامی، پرونده‌های واصله از هیأتهای بدوی را جهت رسیدگی به یکی از اعضای هیأت عالی به عنوان عضو محقق ارجاع‌ می‌نماید. عضو محقق پس از تحقیقات لازم حداکثر ظرف یک ماه پرنده را جهت صدور رأی به هیأت عالی تسلیم می‌نماید و چنانچه تحقیقات کافی‌نباشد و یا نیاز به بررسی بیشتر باشد عضو محقق مهلت یاد شده را تصویب هیأت عالی تمدید خواهد کرد.

هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در صورتی که پرونده را تکمیل دانست رأی مقتضی را صادر می‌نماید ولی چنانچه هیأت انجام تحقیقات بیشتر و یا اخذ توضیح دیگری را‌ لازم بداند نسبت به ادامه رسیدگی اقدام و در صورت لزوم با تعیین وقت، طرفها را جهت رسیدگی و اخذ توضیحات دعوت و در نهایت رأی صادر‌خواهد نمود.

 

نکات هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

 • رسیدگی و اقدامات مراجع قضایی در هر حال مانع رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای متخلفان در هیأت عالی انتظامی نیست.
 • هرگاه هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در جریان رسیدگی به مواردی که جنبه جزایی داشته باشد برخورد نمایند مکلف‌موضوع را به مراجع قضایی اعلام کنند.
 • رأی هیأت عالی انتظامی قطعی و لازم‌الاجرا است و توسط رییس هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی ابلاغ می‌شود.
 • مقرراتی که در دادرسی بدوی یا تجدید نظر رعایت می شود، در مرحله رسیدگی در هیأت عالی نیز جاری است، مگر اینکه به موجب قانون یا مقررات آیین‌نامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
 • هیأت عالی می‌تواند از دادستان صادرکننده کیفرخواست یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفر خواست دعوت به عمل آورد. عدم حضور ایشان مانع از رسیدگی نیست.

مستندات هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی

 • مواد 38 و 39 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/۰۸/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • مواد 46 تا 50 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30/04/1378

 

 

انواع مجازات‌های انتظامی

انواع مجازات‌های انتظامی

مجازات‌های انتظامی به شرح زیر اعمال می‌شوند:

‌الف) متخلفان از مواد (2)، (4)، (5)، (8)، (18)، (19)، (22)، (24)‌ و (26) این آیین نامه حسب مورد به مجازات‌های مقرر در بندهای “‌الف یا ب”

‌تبصره- متخلفان از مواد موضوع این بند به استثنای مواد (2)، (4)، (8)‌ و (24) در صورت تکرار به مجازات‌های مقرر در بند “ج”‌ و در مورد مواد (2)، (4)، (8)‌ و (24) به مجازات‌های بندهای “ج “‌یا “‌د”.

ب) متخلفات از مواد (9)، (15)، (16)، (17)، (20)، (21) ‌و (23)‌ حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ب” ‌یا “ج”‌یا “‌د”

پ) متخلفان از مواد (7)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14) و (25) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ج” ‌یا “‌د” ‌یا “ه”

ت) متخلفان از مواد (27) ‌و (28) حسب مورد به مجازات مقرر در بندهای “ج”‌ یا “‌ه” ‌یا “‌و”

ث) متخلفان از مواد (3) ‌و (6) به مجازات‌های مقرر در بندهای “ج” ‌یا “‌د” ‌یا “‌ه” ‌یا “‌و” ‌یا “ز”

ث) متخلفان از مواد (3)‌ و (6) به مجازات‌های مقرر در بندهای”ج” ‌یا “د” ‌یا “‌ه” یا “‌و”‌ یا “‌ز”

نکات مجازات‌های انتظامی

 • مفاد آرای قطعی هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در مورد بندهای “پ” ‌و “ث” در ماده (29) این آیین‌نامه در نشریات محلی و کثیرالانتشار‌کشور درج می‌شود.
 • در مواردی که رأی قطعی به محرومیت از اشتغال به امور پزشکی و حرفه‌های وابسته صادر می‌شود اشتغال محکوم‌علیه به حرفه‌های یاد‌شده در مدت محرومیت در بخش‌های خصوصی، عمومی، دولتی و یا خیریه ممنوع است.
 • محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و علوم آزمایشگاهی کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محدود‌ به حرفه‌های مربوط و خارج از مدت خدمات سازمانی آنان است و ادامه اشتغال به کار آنان در مؤسسات وابسته به نیروهای مسلح، مربوط به اختیارات‌ و مقررات نیروهای یاد شده است.

 


نوشته های مرتبط

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.